Jiangsu Jiyou (Jiangsu Philately.) 26 issues between Nos. 5 (6/1986) and 91 (7/2003). In Chinese. Clean. (2 lb. 6 oz.)

Close Window