1948, Dec. 28 Kiukiang surface to Shanghai, Gold Yuan

Close Window