Guangzhou Jiyou Yanjiu(Guangzhou Philatelic Research), Nos. 20-21 (12/1992, 3/1993), two issues, in very good condition (9 oz)

Close Window