1937, June 30 First Flight Cover Hong Kong to Peking Yang B20, note reverse

Close Window